Công ty TNHH Long Hải

Công ty TNHH Long Hải là một trong những khách hàng đầu tiên mà Công Nghiệp Việt đã hợp tác và thực hiện.